Freedom From Religion vs. Freedom of Religion Myth